- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen -

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen
N.V.B.
Actueel
Nieuwsbrief
Keurmerk
Recent -
Archief -
Downloads -
Links

Kwaliteitsbeleid N.V.B.

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) vervaardigen, in opdracht van de eindverbruikers, op maat mengsels van minerale meststoffen (blends). Het doel van de vereniging is meer bekendheid te geven aan deze milieuvriendelijke en doelmatige wijze van bemesting van de daarvoor in aanmerking komende percelen land- en tuinbouwgrond.

De N.V.B. streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het door haar leden geleverde goederen- en dienstenpakket. Dit streven wordt nader gedefinieerd door de volgende doelstellingen:

 • Voldoen aan de wensen van de afnemers van minerale meststoffen;
 • Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de productie en de toepassing van minerale meststoffen;
 • De productie van kwalitatief hoogwaardige blends;
 • Een minimale belasting van milieu (bodem, water) ten gevolge van het gebruik van meststoffen;
 • De productie van blends met minimale risico’s voor mens en dier.
Doelstellingen eigen keurmerk BlendPlus! ©

Met het instellen van een keurmerk voor blenders van meststoffen, hoopt de N.V.B. een aantal doelstellingen te verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn afgeleid van de algemene doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in het kwaliteitsbeleid van de N.V.B. De doelstellingen van het keurmerk zijn deels voor partijen binnen de N.V.B. (intern) en deels voor derden (extern) van belang.

 • Het verstrekken van inzicht in het kwaliteitsbeleid van blenders;
 • Het aanbieden van een kader voor kwaliteitsbeleid aan N.V.B.–leden;
 • Het verkrijgen van inzicht in, en het beheersen van de risico’s gerelateerd aan de productie, de handling en het gebruik van blends;
 • Het verbeteren van de veiligheid voor mens, dier en milieu, voor zover deze kan worden geschaad door de productie, de handling en het gebruik van blends;
 • Het inzichtelijk maken en het verbeteren van de klanttevredenheid;
 • Het verbeteren van de mogelijkheden tot profilering voor aangesloten blenders.
Reikwijdte eigen keurmerk BlendPlus! ©

De reikwijdte van het keurmerk betreft de productie en afzet van blends van minerale meststoffen. Het keurmerk omvat alle activiteiten vanaf de inkoop van grondstoffen tot de aflevering van blends (voorzien van gebruiksadvies) bij de afnemer. Het transport van zowel blends als grondstoffen is hierbij inbegrepen.

Het keurmerk is in eerste instantie productgericht. Het geleverde product, “de blend” voldoet aan de eisen van het keurmerk. Hoewel het keurmerk dus expliciet niet is bedoeld als een kwaliteitssysteem voor blenders (het bedrijf), dient de organisatie die zijn blends onder keurmerk wil afleveren wel te beschikken over een bedrijfsvoering die de kwaliteitseisen van het keurmerk adequaat kan ondersteunen.

Voor zover het de risicobeheersing betreft kunnen er een drietal risicoklassen benoemd worden:

   Veiligheid:Aspecten die een gevaar kunnen opleveren voor mens, dier en milieu.
   Kwaliteit :Chemisch en fysisch; samenstelling, strooibeeld, granulometrie, stof, slijtvastheid, enz.
   Wetgeving :Overige wetgeving. Dit zijn risico’s m.b.t. overige wetgeving (Arbo, vergunningsstelsel).

De reikwijdte van de risicobeheersing is beperkt tot risico’s uit de klassen Veiligheid en Kwaliteit.

Het blijft voor bedrijven die werken binnen het keurmerk vooralsnog mogelijk om buiten de eisen van het keurmerk om, op verzoek van afnemers, blends te produceren die niet voldoen aan de eisen van het keurmerk. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tussen de blend-activiteiten die niet voldoen aan de keurmerkeisen en zij die wel voldoen aan deze eisen.

Certificering eigen keurmerk BlendPlus! ©

Ter vergroting van de meerwaarde van het eigen keurmerk is de N.V.B. van mening dat verificatie en certificering van het aan het eigen keurmerk verbonden kwaliteitssysteem noodzakelijk is. Hiertoe creëert de N.V.B. een kader voor de betreffende verificatie en certificering door een daartoe gekwalificeerde, onafhankelijke instantie.

De N.V.B. heeft overeenkomsten afgesloten met Schouten Advies B.V. (voor implementatie van het keurmerk) en Schouten Certification B.V. ( voor verificatie en certificering). In maart 2009 werden de eerste pilot-certificaten aan drie blenders uitgereikt. Vanaf dat moment is ceertificering noodzakelijk voor het verkrijgen en het behoud van het keurmerk BlendPlus! ©

Keurmerk


[N.V.B.]- [Actueel]- [Nieuwsbrief]- [Keurmerk]- [Links]- [Reageer]
N.V.B. © 1999-2016